belettering bestickering autobelettering car wrapping voertuigreclame digital printing

voorwaarden

Gelieve voor het plaatsen van uw bestelling, uw offerte via de verkregen link online goed te keuren of uw akkoord per mail over te maken op de ontvangen offerte. Bij het plaatsen van uw bestelling, gaat u automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:

algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijke voorrang op eventuele aankoop- en/of factuurvoorwaarden van de klant. Indien de voorwaarden van de klant niet overeenstemmen met deze voorwaarden, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met LA VIDA SOLUTIONS te bereiken. Zoniet, gaat de klant akkoord met het feit dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.   Behoudens een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, verleent de klant toestemming aan de LA VIDA SOLUTIONS om de uitgevoerde werken te allen tijde te fotograferen en openbaar te maken in het kader van eigen reclame en publiciteit.

offertes

Offertes zijn steeds exclusief opmaakkosten, verzendkosten of plaatsingskosten tenzij anders werd aangegeven in de offerte. Offertes zijn 30 dagen geldig, alsook voorbehouden van prijswijzigingen en typfouten. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. De geoffreerde prijzen zijn alleen van toepassing indien de aantallen van de effectieve bestelling overeenkomen met de aantallen in de offerte. Bij wijzigingen in aantal stuks, aantal versies, formaten, materialen, afwerking, … heeft LA VIDA SOLUTIONS het recht om de prijzen aan te passen in functie van de effectieve afname / bestelling.

meerprijzen

Ingeval LA VIDA SOLUTIONS bijkomende of onvoorziene werken uitvoert, verloopt dit steeds in opdracht van de klant. Alle niet vermelde en bijkomende werken zullen dan in regie uitgevoerd worden aan 55 EUR per uur. De gebruikte materialen zullen aangerekend worden volgens de op dat moment gehanteerde eenheidsprijzen. Indien LA VIDA SOLUTIONS door de klant, of door welke omstandigheden dan ook, verhinderd wordt om de opgedragen werken op ononderbroken wijze uit te voeren, heeft LA VIDA SOLUTIONS het recht om de eventuele verplaatsingskosten en extra uitvoeringskosten bijkomend te factureren.

productietermijnen

Ook met een eigen productieafdeling verschilt de productietermijn per product / project. De productietermijn kan variëren van enkele werkdagen tot meerdere weken. In iedere offerte informeren wij u over de geschatte productietermijn. Rushproductie is enkel mogelijk indien de planning dat toelaat. Bij rushproductie betaal je een toeslag van 15% op het totaalbedrag met een minimum van 75 EUR. De productietermijn verschuift naar mate u wacht met het overmaken van uw definitief akkoord en de nodige bestanden. Indien LA VIDA SOLUTIONS ook de opmaak dient te verzorgen, verschuift deze termijn in functie van onze opmaakplanning. De productietermijn gaat in dit geval van start na de ontvangst van de definitieve goedkeuring van de proefdruk.

montagetermijnen

Behoudens een uitdrukkelijke overeenkomst, streeft LA VIDA SOLUTIONS naar een uitvoering binnen de 30 dagen na goedkeuring van de offerte en ontvangst van alle noodzakelijke informatie / bestanden. Deze montagetermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Enige vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

verzending

Wanneer de goederen geproduceerd zijn kan u deze ophalen in ons kantoor te Brusselsesteenweg 31 – 1980 Zemst. Wenst u de goederen te laten verzenden, dan zullen wij hiervoor een verzendkost in rekening brengen. Gelieve dit op voorhand bij uw bestelling te vermelden.

betaling

Alle facturen worden cash of met bancontact voldaan bij afhaling of oplevering van de goederen. Voor bestellingen boven de 250 EUR ontvangt u een voorschotfactuur van 50% bij bestelling. De slotfactuur van de overige 50% ontvangt u na dat we uw definitieve goedkeuring van de proefdruk hebben ontvangen. De betaling van deze factuur dient in orde te zijn, ten laatste 5 werkdagen voor de verzending of montage van uw bestelling. Indien dit niet het geval is, kan de verzending of montage niet doorgaan en zullen wij deze opnieuw moeten inplannen. Er zijn geen andere betaaltermijnen van toepassing, tenzij deze schriftelijk door LA VIDA SOLUTIONS werden toegestaan. Bij niet-betaling, behoudt LA VIDA SOLUTIONS het recht om de uitvoering van de werken stop te zetten, en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Alle goederen blijven eigendom van LA VIDA SOLUTIONS tot ontvangst van de volledige betaling, zelfs in de mate deze reeds geheel of gedeeltelijk opgenomen zijn in een roerend goed. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de klant er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s.

ophaling

U dient uw bestelling ten laatste 14 dagen na de terbeschikkingstelling af te halen. Indien deze termijn verstreken is zal LA VIDA SOLUTIONS een stallingsvergoeding van 10 EUR per dag in rekening brengen. Dit zolang de bestelling zich op de terreinen van LA VIDA SOLUTIONS begeeft. Bij niet betaling van deze kosten zullen wij zonder enige formaliteit uw dossier overmaken aan onze advocatenkantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met deze inning komen ten uwe laste.

formaten

Onze producten worden op voorhand tot op de mm gesneden. Dit kan achteraf niet meer aangepast worden. Wij adviseren u om bij twijfel, dit op voorhand (mits een meerkost) door onze zorgen te laten opmeten.

inkten en kleuren

LA VIDA SOLUTIONS werkt met CMYK-waarden. Sommige Pantone-kleuren kunnen niet met CYMK-waarden bereikt of gesimuleerd worden. Levert u uw bestanden aan in RGB, geeft u een RAL-kleur of andere kleurcode op, dan kan dit een kleurverschil geven. LA VIDA SOLUTIONS kan daar nooit voor verantwoordelijk gesteld worden. Het staat u vrij om een kleurentest te laten printen zodat u een eventueel kleurverschil kan vergelijken voordat de productie van start gaat. Dit is steeds betalend en zorgt voor extra productietijd.

annulatie

Bij annulatie dient u de reeds ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade, verstaan we geleden verliezen en gederfde winst alsook de kosten die reeds ter voorbereiding van uw project zijn gemaakt. Deze kosten omvatten de opmaak, de gereserveerde productie- en montagecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten, nutteloze verplaatsingen en meer. LA VIDA SOLUTIONS zal hiervoor een forfaitaire minimum van 50% van de opdracht in rekening brengen als schadevergoeding. Indien u minder dan 5 werkdagen voor de productie- of montagedatum annuleert of verzet, zal het volledige bedrag inclusief de niet gepresteerde uren toch gefactureerd worden.

klachten

Het protest van een factuur of een klacht omtrent zichtbare gebreken dient u binnen de 5 werkdagen te melden. Dit met een duidelijke omschrijving van de klacht of gebreken die LA VIDA SOLUTIONS in staat stellen volledig kennis te nemen van het probleem. Bij gebruik of verwerking van de goederen aanvaard u eventuele zichtbare gebreken.

aansprakelijkheid

Bij ruwe of geschilderde ondergronden, laag energetisch materiaal of in vochtige ruimtes kunnen er problemen optreden. Wij adviseren u om bij twijfel, op voorhand een stickerstaal aan te vragen en uit te testen. Indien u op voorhand geen staal heeft uitgetest, kan LA VIDA SOLUTIONS niet aansprakelijk gesteld worden. Het volledige facturatiebedrag zal in dit geval aangerekend worden. Te bekleven ondergronden dienen proper en goed ontvet te zijn. Onze zelfklevende folies moeten in een omgevingstemperatuur van 18°C gekleefd worden en dienen 24u te drogen op een temperatuur van +/- 18°C. Dit om een maximale hechting te kunnen garanderen. LA VIDA SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken in de mate de klant opdracht geeft om deze uit te voeren bij een temperatuur die lager is dan 10 °C, of op een ondergrond die in slechte staat is (bv. slecht lakwerk). LA VIDA SOLUTIONS is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die werd veroorzaakt door weersomstandigheden (storm, hagel, ….) , of foutieve manipulatie door de klant of derden (carwash, hogedrukreiniger, …). Wanneer een montage niet door LA VIDA SOLUTIONS werd uitgevoerd, kunnen wij onmogelijk controleren of alle voorwaarden correct werden toegepast. In dit geval kan LA VIDA SOLUTIONS niet verantwoordelijk gesteld worden voor een montage die niet door ons werd uitgevoerd of niet aan deze voorwaarden voldoet. Hetzelfde is van toepassing voor montages die worden uitgevoerd met materialen van andere leveranciers. Wanneer wij op vraag van de klant moeten afwijken van onze voorwaarden vervalt uw garantie. Ondergronden kunnen bij het verwijderen van stickers beschadigd raken. Dit is o.a. mogelijk bij geschilderde muren, herspoten wagens, stickers op gedrukte spandoeken, stickers op stickers, enz…. ook hier zijn wij in geen geval verantwoordelijk. Er bestaan stickers met verwijderbare lijmlaag, stickers zonder lijmlaag, enz. Gelieve bij uw offerteaanvraag het doel en de termijn van de stickers duidelijk te vermelden. LA VIDA SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van foutieve gegevens of informatie die door de klant verstrekt werden (type voertuig, afmeting, spellingsfouten, telefoonnummers, enz…). LA VIDA SOLUTIONS is nooit aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Ingeval de door LA VIDA SOLUTIONS geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De klant vrijwaart LA VIDA SOLUTIONS voor eventuele aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product dat door de klant aan een derde is geleverd en dat bestond uit door LA VIDA SOLUTIONS geleverde producten. LA VIDA SOLUTIONS is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of eindklant. LA VIDA SOLUTIONS voert de opdracht van de klant uit en is geenszins verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.

overmacht

LA VIDA SOLUTIONSis niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd (staking, lock-out, technische storingen, ziekte zaakvoerder/werknemer, weersomstandigheden, enz…).

geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en alle eventuele geschillen die uit deze of volgende overeenkomst voortvloeien zullen worden beoordeeld door de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

la vida solutions

creative lab & printing agency

Brusselsesteenweg 31  zemst

015 65 30 70

offerte@lavidasolutions.be

BTW BE 0682 506 648

zin om samen te werken?

6 + 6 =